Surinaamse origine PDF E-mail

VREEMDELINGEN VAN SURINAAMSE ORIGINE

  1. Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
  2. Personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. 1975 no. 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  3. Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personen in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  4. de echtgeno(o)t(e) of de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c van deze paragraaf genoemde vreemdelingen.

Opmerking:
Te allen tijde dient de vreemdeling van Surinaamse origine in het bezit te zijn van een document waaruit blijkt dat hij/zij tot deze categorie behoort.

Bron: Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 2 juli 2008 no. 4723/08 ter uitvoering van artikel 10 lid 2 van de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 2008 no. 93) en artikel 16 lid 2 van het Vreemdelingenbesluit 1995 (S.B. 1995 no. 85) (Voorschriften voor onbepaalde tijd voor vreemdelingen van Surinaamse origine).